banner

OSAEMEA Riyadh Chapter

Riyadh Decr
C.V Mehaboob
C.V Mehaboob

President

Shafseer Vengat
Shafseer Vengat

General Secretary

Jabir Giyas
Jabir Giyas

Treasurer